Zwartven Logo

December, 2022

Beste betrokkenen,

Middels deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling van het park Zwartven.

Stand van zaken

Ruimtelijke procedure

Het concept bestemmingsplan en onderliggende onderzoeken liggen al enige tijd ter controle bij de gemeente. Wegens onzekerheid over de ingangsdatum van de Omgevingswet, het uitstel hiervan en beperkte capaciteit van de gemeente heeft dit vertraging opgelopen. Met gemeente is nu overeengekomen dat uiterlijk begin februari de gemeente hierop een inhoudelijke reactie zal geven. Deze input zal worden besproken en verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan (met verbrede reikwijdte) of een ontwerp omgevingsplan. Dit laatste is afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de Omgevingswet. Deze is thans uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Net zoals in de afgelopen jaren blijft er veel onduidelijkheid over de definitieve datum waarop de Omgevingswet zal intreden. Naar verwachting zal er in februari meer duidelijkheid worden gegeven vanuit de overheid of de datum van 1 juli 2023 gehanteerd zal blijven worden. Mocht dit het geval zijn, dan zal er een voor het park Zwartven een omgevingsplan worden aangehouden.

Infra/nuts

In de periode oktober – december 2022 hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de staat van de aanwezige kabels en leidingen middels het graven van proefsleuven en een rioolinspectie. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de bestaande gas, water en elektra leidingen in slechte of zeer matige staat zijn. Gezien deze staat van het kabel- en leidingentracé is toekomstig gebruik niet haalbaar en zal een en ander niet door nutspartijen worden overgenomen. Voor huidig gebruik levert de staat van de kabels- en leidingen geen gevaar op. Nieuw te leggen kabels en leidingen zullen zoveel als mogelijk het bestaande tracé volgen. Afstemming met nutspartijen loopt en zal in 2023 worden voortgezet.

Naast inspectie van de aanwezige kabels en leidingen is er met betrokken nutspartij gekeken naar een aantal meterkasten. Zoals eerder al verwacht en medegedeeld is gebleken dat deze niet voldoen aan de huidige normen. Aanpassingen aan de meterkasten zullen hierdoor benodigd zijn.

Optimalisaties inrichtingsplan

Tijdens de laatste bewonersavond hebben we u op een aantal gebieden input gevraagd betreft de inrichting op het park. Deze input hebben wij destijds verzameld en hebben we met u per mail gedeeld. Naast de input die we van jullie hebben ontvangen zien we een optimalisatie in de locatie van de bijzondere woonvormen. De bijzondere woonvormen zijn in de inrichting thans in het westen van het plangebied opgenomen. In de optimalisatie is de locatie aan het begin van het park voor ogen. Hierdoor kan er gebruik worden gemaakt van de huidige wegenstructuur en zal er in mindere mate uitbreiding van het nutstracé benodigd zijn. Dit sluit aan bij input vanuit de bewonersavond maar dienen nog wel nader met gemeente en provincie te worden afgestemd.

Deze punten zullen gezamenlijk worden bekeken en worden verwerkt in een nieuw inrichtingsplan. In een volgende bijeenkomst zal deze met u worden gedeeld.

Streefplanning

Op basis van de huidige stand van zaken en afstemming met de gemeente omtrent de ruimtelijke procedure komt de streefplanning er als volgt uit te zien. Haalbaarheid is afhankelijk van capaciteit van de gemeente en duidelijkheid omtrent de ingangsdatum van de Omgevingswet.

Heden – jan ’23:              Optimaliseren/ aanpassen inrichtingsplan + onderbouwing vanuit flora/
fauna en stedenbouwkundige opzet

Uiterlijk 1 feb ’23:           Terugkoppeling gemeente op concept/ dummy bestemmingsplan

Feb ’23:                              Besluit opzet: bestemmingsplan of (pilot) omgevingsplan

Mrt/ april ’23:                  Opmaak plan + verwerken reacties gemeente en vooroverleg partners

Mei ’23:                             Collegebesluit ontwerp plan + AOK

Juni/ juli ’23:                     Ter inzage legging ontwerp plan

Sept/ okt ’23:                   Beoordeling zienswijzen/  + opmaak definitief bestemmingsplan/    omgevingsplan

Nov ’23:                             Vaststelling bestemmingsplan/ omgevingsplan + ter inzage legging

Dec ‘23/ jan ’24:               Bestemmingsplan/ omgevingsplan onherroepelijk

Volgende bijeenkomst

In het begin van 2023 willen wij u weer een bijeenkomst organiseren en u verder op de hoogte brengen van de stand van zaken en gezamenlijk de volgende stappen maken met betrekking tot het  inrichtingsplan. Daarnaast zullen we mogelijk verder in gaan op het juridische gedeelte voor het toekomstige beheersvereniging. In januari zullen wij u benaderen voor een nieuwe bijeenkomst, welke dan in februari/ maart zal plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Namens JFG Real Estate – Jeroen Luykx & Jeannette Bezemer

Namens Zwartven – Paul van Baardewijk

September 2022,

Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van het park Zwartven.

Planning & van bestemmingsplan naar omgevingsplan
De planning zoals eerder gecommuniceerd op de informatieve website www.zwartven-hoogemierde.nl en op de gemeentelijke website is niet meer actueel. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Door de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2023 is er voor de planologische procedure vanaf deze datum een omgevingsplan nodig in plaats van een bestemmingsplan. Vanwege de onduidelijkheid bij gemeenten en adviesbureaus over onder andere de ingangsdatum en hoe een omgevingsplan eruit moet komen te zien, loopt de planning helaas vertraging op. Capaciteit van gemeente is ook benoemd. Onder andere met betrekking tot de beoordeling van het concept bestemmingsplan. Wanneer er meer duidelijkheid passen we de planning aan.

Collectieve woonvormen

Jeroen licht toe dat er twee partijen zijn, namelijk Buurnatuur en Erfdelen de Kempen, waarmee zij in gesprek zijn voor de collectieve woonvormen. Het gesprek met Buurnatuur zit in een serieus stadium waarbij er een partij is gevonden die de woningen wil realiseren, financieren en optreden als verhuurder. De corporatie WSZ waar eerder gesprekken mee zijn gevoerd, is afgehaakt. Een combinatie van de partijen kan ook een mogelijkheid zijn en passend bij het aantal bijzondere woonvormen.

Nutspartijen
Jeroen geeft aan dat er op dit moment gekeken wordt wat de staat van infrastructuur omtrent  gas, water en riool op het park is. Het doel is de conditie hiervan te beoordelen en het in kaart brengen van de situering om te komen tot een plan voor de toekomst. Vragen die er spelen, is er een nieuw netwerk nodig, wat is  de rol van gas in bestaande woningen en kunnen deze woningen verduurzaamd worden? De gesprekken met de nutspartijen lijken de goede kant op te gaan. Samen met de brandweer wordt er ook gekeken naar de brandpunten.

Bewonersavonden

Begin oktober worden o.a. de stand van zaken met betrekking tot het nutstrace en de ontwikkelingen daaromtrent nader toegelicht tijdens een informatieavond. Andere zaken die ook aan de orde komen zijn inrichting openbare ruimte, wel/geen slagboom, parkeren,  mandeligheid percelen en beoogde planning.

Huidige bewoners en recreanten

Naast hetgeen is opgenomen in de nieuwsbrief stelt Paul het op prijs als in het vervolg direct met hem wordt geschakeld als er knelpunten zijn of dreigen te ontstaan en zeker niet te wachten tot overlegmomenten of bijeenkomsten. Tijdens het overleg werd verondersteld dat Paul op de hoogte zou zijn of een rol zou hebben in de stelling van campingbewoners dat zij recht zouden hebben op een overbrugging. Dat bleek niet het geval en het geluid bleek uit een andere hoek te komen. Paul heeft hierover overleg gehad met de betreffende persoon en het bestuur van de stichting i.o. Buurnatuur. 11 oktober vindt er een persoonlijk gesprek plaats tussen beide partijen en Paul. Als algemene waarschuwing wordt gesteld dat als er geruchten rondgaan omtrent het in twijfel trekken van de sluitingsdatum, men voorzichtig moet zijn met de interpretatie daarvan. 31 december 2022 is en blijft de deadline, het consequent uitdragen hiervan is cruciaal.

Wat verder ter tafel komt
 - Veranderende rol van de gemeente bij het in behandeling nemen van bestemmingsplan. Van faciliterend naar toetsend.

- Daaraan gerelateerd willen we de leden van de klankbordgroep hartelijk bedanken voor hun inzet, inbreng en tijd gedurende de afgelopen periode.

- Er is behoefte vanuit de dorpsraad om op de hoogte te blijven van de herontwikkeling van het Zwartven nu dit het laatste overleg van de klankbordgroep is.

- Jeroen geeft aan eind dit jaar, zodra de planning helder is,  een omgevingsdialoog te organiseren voor omwonenden/ perceeleigenaren van de locatie, de dorpsraad ontvangt hiervan ook een uitnodiging.

- Het internetadres van de informatieve website over het Zwartven (incl laatste ontwikkelingen is www.zwartven-hoogemierde.nl.

April 2022,

Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling
van park Zwartven.

Informatieavond campinggasten
Donderdag 24 maart heeft in Den Hoek in Hooge Mierde een informatieavond voor de campinggasten
plaatsgevonden. Tijdens deze avond is door Paul de historie toegelicht en een toekomstbeeld geschetst
waarbij geen ruimte meer is voor de huidige camping(plaatsen). De sluitingsdatum van de camping is 31-12-
2022, bewoners en recreanten zijn hierover in december 2021 schriftelijk in kennis gesteld. Daarmee zijn de
afspraken gecontinueerd zoals deze in 2016 al zijn gemaakt. Sommige campinggasten hopen aanspraak te
kunnen maken op de collectieve woonvormen. Deze collectieve woonvormen maken echter geen onderdeel
uit van de plannen ten gunste van het huisvesten van de campinggasten en liggen ook nog ver in de toekomst.

Wethouder van de Noort geeft aan dat Loket van A tot Z van de gemeente de campinggasten die zorgondersteuning nodig hebben waar mogelijk zal ondersteunen. Daarbij heeft de wethouder aangegeven dat de gemeente in ieder geval geen woningen beschikbaar heeft. Het betreft dus ondersteuning en hulp bij de zoektocht. Er was ruimte voor vragen en er zijn geen vragen onbeantwoord gebleven. Het was een duidelijke en
gemoedelijke bijeenkomst.

Een individuele bewoner heeft een plan geschreven waarbij ze Paul als belangrijke partner noemen. Paul
geeft aan dat dit niet het geval is, en heeft om rectificatie gevraagd. Als algemene waarschuwing wordt gesteld dat als er geruchten rondgaan, men voorzichtig moet zijn met de interpretatie daarvan. Dit geldt ook
voor het gerucht dat de camping verkocht zou worden, dit is onjuist.

Informatieavond recreatiewoningeigenaren
Op 29 maart heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor de recreatiewoningeigenaren. Jeroen heeft een
presentatie verzorgd en de informatieve website aangekondigd. Het internetadres van de informatieve website is www.zwartven-hoogemierde.nl . De website staat inmiddels online. De presentatie van 29 maart zal
hier ook op worden gedeeld.

Naar aanleiding van gestelde vragen, is nogmaals benadrukt dat het nieuwe plan geen nieuwe woonwijk betreft. De gemeente heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat het geen woonwijk wordt omdat het gebied
ver van centrum af ligt en gemeente niet het hele gebied gaat faciliteren alsof het een woonwijk is. Het wordt
een openbaar gebied, zonder hek en slagboom. Er leven veel vragen onder de recreatiewoningeigenaren
over wie wat gaat onderhouden en welk prijskaartje daaraan hangt. Over het algemeen heerst er een positieve houding onder de recreatiewoningeigenaren. In een later stadium sluit de gemeente graag aan bij de
gesprekken. In eerste instantie is de gemeente geen partij, maar als alle taken in kaart zijn gebracht, denkt
zij graag mee.

Update stand van zaken
Er is weinig nieuws te melden t.o.v. de laatste nieuwsbrief. De planning blijft vooralsnog staan en lijkt haalbaar. Op de nieuwe website van het Zwartven staat voortaan ook de laatste stand van zaken en de planning
vermeld.

In de klankbordgroep wordt de opmerking meegegeven dat het belangrijk is dat er straks voldoende openbare parkeergelegenheid is voor de bezoekers van het gebied. Dit wordt meegenomen.

Toekomst klankbordgroep
De afgelopen periode heeft de klankbordgroep vooral gediend voor het brengen van informatie. De rol van
de gemeente verandert op korte termijn naar een formeel toetsende rol als de bestemmingsplanprocedure
wordt gestart. Voorgesteld wordt om voor de zomer nog één keer de klankbordgroep samen laten te komen.
Daarna zal de informatievoorziening plaatsvinden via een nieuwsbrief, de gemeentelijke website of de website van het Zwartven. Er zullen nog wel gesprekken worden gevoerd met de campinggasten en recreatiewoningeigenaren op het park. Daarnaast zal Paul aansluiten bij de inwonersbijeenkomst van de Dorpsraad van
Hooge Mierde op 19 mei, zodat ook zij op de hoogte worden gehouden.

Volgende klankbordgroep en vragen
Op 2 juni 2022 van 14.30-15.30u staat het volgende overleg met de klankbordgroep gepland. Heb je voor
die tijd vragen over de stand van zaken of over de toekomstplannen, dan kun je hiermee terecht bij Paul van
Baardewijk. Indien hij van mening is dat de gemeente de vraag beter kan beantwoorden, zal hij de vraag met
de gemeente delen.

Op 29 maart 2022 hebben de initiatiefnemers een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle particuliere eigenaren op het recreatiecentrum Zwartven. Middels een presentatie zijn de aanwezigen op de hoogte gebracht van de stand van zaken en is er toelichting gegeven op de beoogde plannen voor de locatie. Aanwezigen zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Via onderstaande link is deze presentatie (nogmaals) te bekijken.

Download presentatie informatiebijeenkomst 

Maart 2022,

Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven.

Bijeenkomst campinggasten

Op donderdagavond 24 maart wordt een bijeenkomst voor de campinggasten georganiseerd, waar zowel initiatiefnemer als gemeente bij aanwezig is. De uitnodiging hiervoor volgt nog via Paul van Baardewijk. Door het organiseren van een gezamenlijke bijeenkomst beschikt iedereen na afloop over dezelfde eenduidige info. Tijdens de volgende klankbordgroep wordt een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst.

Vve bijeenkomst

Eind maart wordt ook een bijeenkomst georganiseerd voor de huiseigenaren. De uitnodiging hiervoor volgt nog via Paul van Baardewijk. Tijdens de volgende klankbordgroep wordt een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst.

Vervolg planvorming

Momenteel worden de volgende stappen gezet in de verdere uitwerking van het inrichtingsplan. Dit betreft onderzoek naar de bestaande infrastructuur en te slopen opstallen voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging en aanwezige asbest. De huidige staat en capaciteit van de reeds aanwezige nutsvoorzieningen en riolering wordt in beeld gebracht en er wordt onderzocht welke nutsvoorzieningen en capaciteit benodigd zijn voor de toe te voegen woningen. Deze gegevens en afstemming met nutspartijen zijn van invloed op de toekomstige wegenstructuur en eventuele nieuw aan te leggen nuts tracés. Onderzoeken omtrent flora/ fauna, geluid, verkeersbewegingen, stikstof etc. worden nader uitgewerkt en zijn tevens van invloed op de verdere uitwerking van het inrichtingsplan. Vanwege het opschorten van de ingangsdatum van de nieuwe omgevingswet is door de gemeente besloten dat er een wijziging bestemmingsplanprocedure doorlopen kan worden in plaats van een omgevingsplan. Na uitvoering van de onderzoeken zal dan ook gestart worden met de opmaak van het concept ontwerpbestemmingsplan. Hiertoe zal onderstaande planning worden nagestreefd.  

Streefplanning/stappenplan ten behoeve van wijziging van het bestemmingsplan

 • Heden – mei 22: onderzoeken ten behoeve van wijziging bestemmingsplan
 • April – mei 22: opmaak concept ontwerpbestemmingsplan
 • Mei 22 - juli 22: toets/ afstemming inzake concept ontwerpbestemmingsplan
 • Jul - aug 22: opmaak definitief ontwerp bestemmingsplan
 • Sept – Nov 22: collegebesluit + ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan + reacties/ beoordeling
 • dec – feb 23: beoordeling zienswijzen + opmaak definitief bestemmingsplan
 • mrt – mei 23: raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan

Volgende klankbordgroep en vragen

Op 31 maart 2022 van 14.30-15.30u staat het volgende overleg met de klankbordgroep gepland. Heb je voor die tijd vragen over de stand van zaken of over de toekomstplannen, dan kun je hiermee terecht bij Paul van Baardewijk. Indien hij van mening is dat de gemeente de vraag beter kan beantwoorden, zal hij de vraag met de gemeente delen.

December 2021,

Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven. Op 16 december jl. is er weer een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (met daarin o.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde). We hebben hierbij gesproken over de laatste stand van zaken m.b.t. de toekomstplannen. Deze nieuwsbrief vat deze samen.

Principebesluit gemeente

Zoals in de nieuwsbrief van mei 2021 gemeld, heeft het college van B&W besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde naar gedeeltelijk een ecologische woonbestemming en circa 75% van het terrein om te vormen naar een natuurbestemming. Aan de initiatiefnemer is destijds gevraagd een nadere uitwerking aan te leveren met betrekking tot de bijzondere woonvormen, de doelgroepen en de natuurteruggave. Op 14 december jl. is  de uitwerking hiervan tussentijds ter beoordeling aan het college van B&W voorgelegd. Het doel hiervan was de principeverzoekfase van de herontwikkeling van het Zwartven af te ronden zodat initiatiefnemer door kan met de planfase.

Het college heeft besloten om in te stemmen met de verdere planuitwerking van het Zwartven in de gekozen richting en daarmee de principeverzoekfase af te ronden. De uitgangspunten uit het eerdere principebesluit blijven gelijk en feedback hiervan is al gedeeltelijk verwerkt:

 • Er worden maximaal 11 vrijstaande woningen toegevoegd en het zoekgebied van de 11 vrijstaande woningen is verkleind;
 • De bebouwing van de bestaande voorzieningen (onder andere restaurant/ winkel) wordt gesloopt;
 • Initiatiefnemer gaat een beeldkwaliteitsplan (incl. natuur, landschap, cultuurhistorie, stedenbouw en beeldkwaliteit) laten opstellen voor het totale gebied;
 • Er worden maximaal 15 nieuwe bijzondere woonvormen toegevoegd;
 • De nieuw toe te voegen woningen worden getoetst aan de norm 40% sociale woningbouw;
 • Er vindt een bestemmingswijziging plaats van de 72 bestaande recreatiewoningen met een recreatieve bestemming naar een woonbestemming;
 • Het verzoek van het college om de bestaande bedrijfswoningen te saneren (waarvan de functie binnen de nieuwe bestemming van het park verdwijnt), blijft gelden. Aanvullend heeft het college hierop besloten dat deze bedrijfswoningen als ‘extra’ reguliere woningen mogen worden herplaatst in het gebied dat voor ‘wonen’ is aangewezen.

Een groot deel van de planvorming kan pas op een later moment worden vormgegeven, afhankelijk van marktwerking en input van overige stakeholders. De belangrijkste hiervan zijn uitwerking van de teruggave aan de natuur, doelgroepen en bijzondere woonvormen. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Teruggave aan de natuur

Zoals opgenomen in het principebesluit is beoogd dat circa 75% van de locatie/grond als natuur bestemd zal worden. Professioneel beheer en kennis van ontwikkeling van deze natuur is van groot belang om het gebied in de toekomst openbaar en met de juiste zorg voor ecologische waarden veilig te kunnen stellen. Dit beheer wordt door de initiatiefnemer bij voorkeur ondergebracht bij een organisatie als Brabants Landschap of Natuurmonumenten. De initiatiefnemer geeft aan dat het voor een dergelijke organisatie een must is dat het gebied onder het Natuurnetwerk Brabant (NNB) valt vanwege beheersvergoedingen welke men hiervoor ontvangt van de provincie. Voor het verleggen van deze NNB- grens zal de provincie akkoord moeten gaan. Initiatiefnemer en gemeente zullen hierover in nader overleg gaan met de provincie. Indien de provincie niet over gaat tot een herbegrenzing van het NNB, garandeert initiatiefnemer voor het Zwartven als ondergrens het verwijderen van de aanwezige opstallen, verhardingen alsmede boven- en ondergrondse infrastructuur.

Doelgroepen en collectieve woonvormen

Naar de toekomst toe is de daadwerkelijke marktvraag voor bijzondere woonvormen nog niet goed te voorspellen en daarom wil de initiatiefnemer de verdere uitwerking hiervan nog open houden. Om geïnteresseerden voor bijzondere woonvormen tijdig te bereiken/ informeren over de mogelijkheden op het Zwartven maakt initiatiefnemer een website voor informatie en promotie. Ook voert initiatiefnemer gesprekken met enkele belangstellende partijen over de invulling van de collectieve woonvormen.

Vervolg planvorming

De initiatiefnemer kan nu de principeverzoekfase is afgerond verder met de planvorming, namelijk de uitwerking van het concept omgevingsplan of bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Momenteel heeft de initiatiefnemer al diverse omgevingsonderzoeken uitgevoerd (o.a. flora-/fauna-onderzoek). De volgende stappen zijn weergegeven in onderstaande planning.

Globale planning/stappenplan ten behoeve van het omgevingsplan (onder voorbehoud)

Dec 21– mrt 22: afstemmingsoverleggen omgeving/ stake- en shareholders en opmaak PRE- omgevingsplan

Mrt - jun 22: toetsen PRE- omgevingsplan middels overleggen

Jul - Aug 22: opmaak ontwerp omgevingsplan

Sept – Nov 22: collegebesluit + ter inzage legging van het ontwerp omgevingsplan + reacties/ beoordeling

Jan – mrt 23: beoordeling reacties + opmaak omgevingsplan

Medio 23: raadsbesluit vaststelling omgevingsplan

Overige

De huisvesting van de arbeidsmigranten loopt goed. Er zijn de afgelopen periode geen klachten binnengekomen. Arbeidsmigranten zullen van het Zwartven verdwijnen wanneer dit voor de planvorming wenselijk is. Dit geldt tevens voor de campingplaatsen. Binnen de toekomstplannen voor het Zwartven verdwijnt de recreatieve functie en daarmee zullen ook de campingplaatsen verdwijnen. Hierover is in het verleden al meermaals contact geweest met de particuliere huurders van deze plaatsen. De komende periode zullen de betrokken particuliere huurders schriftelijk worden geïnformeerd. Maatwerk is mogelijk, maar daarbij geldt altijd dat contracten voor huidige standplaatsen maximaal worden verlengd t/m 31 december 2022.

Volgende klankbordgroep en vragen

Op 24 februari 2022 van 14.30-15.30u staat het volgende overleg met de klankbordgroep gepland. Heb je voor die tijd vragen over de stand van zaken of over de toekomstplannen, dan kun je hiermee terecht bij Paul van Baardewijk. Indien hij van mening is dat de gemeente de vraag beter kan beantwoorden, zal hij de vraag met de gemeente delen.

                                                                     

Juni 2021,


Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling
van park Zwartven. Op 21 juni jl. is er weer een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (met daarin
o.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde). We hebben hierbij gesproken over de huisvestingstermijn van de arbeidsmigranten en de stand van zaken m.b.t. de toekomstplannen.
Deze nieuwsbrief vat de inhoud van de bijeenkomst samen.
Huisvesting arbeidsmigranten

Op 15 juni heeft het college besloten de termijn huisvesting arbeidsmigranten toe te staan tot 1
januari 2023. Een verlenging van de huisvestingstermijn wordt allereerst acceptabel geacht omdat er voldoende voortgang wordt geboekt op het traject. Nadat het college op 6 april 2021 een positief principebesluit
heeft genomen, heeft de initiatiefnemer opdracht gegeven voor de benodigde onderzoeken die
uitgevoerd moeten worden ten behoeve van het op te stellen omgevingsplan. Tevens heeft initiatiefnemer
een globale planning opgesteld voor de te lopen procedure. Met deze ambitieuze planning toont initiatiefnemer aan voortvarend aan de slag te zijn. Ten tweede biedt verlenging initiatiefnemer duidelijkheid en voldoende tijd voor concretere planvorming. Door het vertrouwen in de voortgang en het willen bieden van duidelijkheid, is er voor gekozen om de termijn met een langere periode dan 6 maanden te verlengen (wat tot
dusver het geval was). Bij de klankbordgroep heersen vragen over de haalbaarheid van de planning en
daarmee de vraag of de termijn van de huisvesting van de arbeidsmigranten mogelijk nog langer zal worden
verlengd na 1 januari 2023. Dit wordt op een later moment bekeken en hangt af van de voortgang op dat
moment.


Stand van zaken toekomstplannen
Momenteel is de initiatiefnemer bezig met onderzoeken die nodig zijn ten behoeve van het op te stellen omgevingsplan. Zo vindt er een flora/fauna-onderzoek plaats, wordt er gewerkt aan een eerste opzet voor een
globaal inrichtingsplan en worden de natuurinrichting en doelgroepen voor de bijzondere woonvorm nader
bekeken. Naar verwachting is deze maand een concept gereed, dat besproken zal worden met de gemeente Ook zullen er nog vervolgonderzoeken uitgevoerd moeten worden op het gebied van o.a. stikstof,
geluid, parkeren, etc. De planning van de initiatiefnemer is om omstreeks september deze vervolgonderzoeken afgerond te hebben waarna deze verwerkt worden in een pre–omgevingsplan en er nadere afstemming zal plaatsvinden met de omgeving en stake- en shareholders. De haalbaarheid van de totale planning,
welke in de vorige nieuwsbrief was opgenomen, is echter mede afhankelijk van externe factoren/partijen zoals de hoeveelheid zienswijzen die worden ingediend, de snelheid van behandeling bij gemeente en provincie en de nadere inrichting van de natuurteruggave. Naar verwachting is er eind dit jaar een duidelijker beeld
over de haalbaarheid van de plannen en planning.


Communicatie
Tijdens de klankbordgroep wordt wederom benadrukt dat is afgesproken dat de communicatie hierover
plaatsvindt via deze nieuwsbrief. Hiertoe beschikt een ieder over eenduidige informatie. De klankbordgroep
benadrukt het belang van transparantie en de behoefte aan een snelle verspreiding van de nieuwsbrief na
het plaatsvinden van het overleg. Afgesproken wordt dat deze binnen een week wordt gedeeld.
Overige

 • Tijdens de klankbordgroep kwam ter sprake dat de Vve niet actief is en niet iedereen vertegenwoordigt. Jeroen Luykx heeft aangegeven dat hier thans naar wordt gekeken (o.a. de juridische status
  van de Vve en de toekomstplannen hiervoor) en tijdens het volgende klankbordoverleg hierop terug
  te komen.
 • Daarnaast is naar voren gekomen dat er onduidelijkheid heerst over de woningen in de zuidelijke
  rand van het Zwartven. De gemeente heeft toegelicht dat in het principebesluit aan de initiatiefnemer, ten behoeve van de natuurteruggave, is gevraagd de mogelijkheden tot saneren hiervan te onderzoeken.
 • Tot slot is er behoefte aan een update over het campinggedeelte van het park. Afgesproken is dat
  Paul van Baardewijk tijdens de volgende klankbordsessie een update hierover geeft. Opnieuw wordt
  benadrukt dat het campinggedeelte zal verdwijnen. Huidige (illegale) bewoners dienen zelf op zoek
  te gaan naar een nieuwe woonplek, maar in uitzonderlijke gevallen zal de gemeente hierbij begeleiding bieden.

  Vervolg
  In september wordt een volgend overleg met de klankbordgroep gepland, indien hiervoor voldoende agendapunten zijn. Heb je voor die tijd vragen over de stand van zaken of over de toekomstplannen, dan kun je
  hiermee terecht bij Jeroen Luykx. Indien hij van mening is dat de gemeente de vraag beter kan beantwoorden, zal hij de vraag met de gemeente delen.

Mei 2021,


Beste klankbordgroep en betrokkenen,
Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven. Op 12 april jl. is er weer een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (met daarin o.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde). We hebben hierbij gesproken over de stand van zaken toekomstplannen, huisvesting arbeidsmigranten en communicatie. Deze nieuwsbrief vat de inhoud van de bijeenkomst samen.


Stand van zaken toekomstplannen
Op 6 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een principebesluit genomen over het ingediende principeverzoek van de initiatiefnemer. Het college heeft besloten om:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde naar gedeeltelijk een ecologische woonbestemming en circa 75% van het terrein om te vormen naar een natuurbestemming, onder de voorwaarde dat:
  a. Initiatiefnemer een beeldkwaliteitsplan laat opstellen voor het totale gebied;
  b. De bebouwing van de bestaande voorzieningen wordt gesloopt;
  c. Er maximaal 11 vrijstaande woningen worden toegevoegd;
  d. Er maximaal 15 bijzondere woonvormen worden toegevoegd;
  e. Het totale woningbouwprogramma (de nieuw toe te voegen woningen) wordt getoetst aan de
  norm 40% sociale woningbouw.
  f. Circa 75% van het terrein overgaat naar een natuurorganisatie ten behoeve van uitbreiding van de natuur;
  g. De initiatiefnemer aan kan tonen dat de ontwikkeling in balans is op het gebied van rood (toevoegen woningen) versus groen (natuur/ ecologische waarden);
  h. De initiatiefnemer aan kan tonen dat de ontwikkeling milieu-planologisch mogelijk is;
  En hiervoor:
 2. De ontwikkeling mogelijk te maken via een door of namens de initiatiefnemer op te stellen omge-vingsplan of bestemmingsplan met verbrede reikwijdte;
 3. Een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer aan te gaan voordat we de bestemmingsplan-procedure starten.

Het collegebesluit is positief ontvangen door de initiatiefnemer. Ook de aandachtpunten zijn in lijn met de eerdere besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen initiatiefnemer, gemeente en provincie. De initia-tiefnemer is blij verder aan de slag te kunnen met de plannen. Als vervolg dient de initiatiefnemer een na-dere uitwerking aan te leveren met betrekking tot de bijzondere woonvormen, de doelgroepen en de natuur-teruggave. Deze uitwerking wordt opnieuw ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Indien deze uitwerking positief wordt ontvangen, kan de initiatiefnemer verder met de uitwerking van het concept omgevingsplan.


Huisvesting arbeidsmigranten (update 12 mei 2021)
United Homes, de nieuwe huisvester van de arbeidsmigranten, heeft inmiddels alle huisjes in gebruik. De woningen zijn in de tussentijd (gedeeltelijk) verbeterd en voorzien van nieuwe inventaris. Willem Hoogendijk heeft namens United Homes met de bewoners van de particuliere woningen gesproken en recent helaas be-kend gemaakt dat hij United Homes als werkgever heeft verlaten. Willem wordt vervangen door Carmen Her-mans die ook aan zal sluiten bij de klankbordgroep.

Voor het zomerreces neemt de gemeenteraad van Reusel-De Mierden een besluit over een mogelijke ver-dere verlenging van de huisvestingstermijn na 1 september 2021. Indien de voortgang in het ontwikkelpro-ces geborgd blijft, zal het college een positief advies uitbrengen ten aanzien van verdere verlenging van deze termijn. Het contract met United Homes is in principe afgesloten voor drie jaar. De huisvesting van ar-beidsmigranten wordt beëindigd als de recreatieve bestemming van de huizen is omgezet naar een woonbe-stemming of als door de gemeente bepaald wordt dat de termijn eerder beëindigd dient te worden.

Communicatie
Tijdens de klankbordgroep is afgesproken dat de communicatie hierover plaatsvindt via deze nieuwsbrief. Hiertoe beschikt een ieder over eenduidige informatie. In De Klepper zal een verwijzing naar de nieuwe nieuwsbrief komen om inwoners van Hooge Mierde op de hoogte te stellen.

Vervolg
Op 7 juni van 14.30-15.30u staat het volgende overleg met de klankbordgroep gepland. Heb je voor die tijd vragen over de stand van zaken of over de toekomstplannen, dan kun je hiermee terecht bij Paul van Baar-dewijk. Indien hij van mening is dat de gemeente de vraag beter kan beantwoorden, zal hij de vraag met de gemeente delen.

Globale planning/stappenplan ten behoeve van het omgevingsplan (onder voorbehoud)
• Mei – sept 21: uitvoeren benodigde omgevingsonderzoeken
• Mei – sept 21: Nadere uitwerking bijzondere woonvormen, doelgroepen en natuurteruggave
• Sept – dec 21: afstemmingsoverleggen omgeving/ stake- en shareholders en opmaak PRE- omge-vingsplan
• Jan - mrt 22: toetsen PRE- omgevingsplan middels overleggen
• April - mei 22: opmaak ontwerp omgevingsplan
• Juni – aug 22: collegebesluit + ter inzage legging van het ontwerp omgevingsplan + reacties/ beoor-deling
• Okt – dec 22: beoordeling reacties + opmaak omgevingsplan
• Begin 23: raadsbesluit vaststelling omgevingsplan