Zwartven Logo
zwartven header
Nieuwsbrief december 2022

December, 2022

Beste betrokkenen,

Middels deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling van het park Zwartven.

Stand van zaken

Ruimtelijke procedure

Het concept bestemmingsplan en onderliggende onderzoeken liggen al enige tijd ter controle bij de gemeente. Wegens onzekerheid over de ingangsdatum van de Omgevingswet, het uitstel hiervan en beperkte capaciteit van de gemeente heeft dit vertraging opgelopen. Met gemeente is nu overeengekomen dat uiterlijk begin februari de gemeente hierop een inhoudelijke reactie zal geven. Deze input zal worden besproken en verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan (met verbrede reikwijdte) of een ontwerp omgevingsplan. Dit laatste is afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de Omgevingswet. Deze is thans uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Net zoals in de afgelopen jaren blijft er veel onduidelijkheid over de definitieve datum waarop de Omgevingswet zal intreden. Naar verwachting zal er in februari meer duidelijkheid worden gegeven vanuit de overheid of de datum van 1 juli 2023 gehanteerd zal blijven worden. Mocht dit het geval zijn, dan zal er een voor het park Zwartven een omgevingsplan worden aangehouden.

Infra/nuts

In de periode oktober – december 2022 hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de staat van de aanwezige kabels en leidingen middels het graven van proefsleuven en een rioolinspectie. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de bestaande gas, water en elektra leidingen in slechte of zeer matige staat zijn. Gezien deze staat van het kabel- en leidingentracé is toekomstig gebruik niet haalbaar en zal een en ander niet door nutspartijen worden overgenomen. Voor huidig gebruik levert de staat van de kabels- en leidingen geen gevaar op. Nieuw te leggen kabels en leidingen zullen zoveel als mogelijk het bestaande tracé volgen. Afstemming met nutspartijen loopt en zal in 2023 worden voortgezet.

Naast inspectie van de aanwezige kabels en leidingen is er met betrokken nutspartij gekeken naar een aantal meterkasten. Zoals eerder al verwacht en medegedeeld is gebleken dat deze niet voldoen aan de huidige normen. Aanpassingen aan de meterkasten zullen hierdoor benodigd zijn.

Optimalisaties inrichtingsplan

Tijdens de laatste bewonersavond hebben we u op een aantal gebieden input gevraagd betreft de inrichting op het park. Deze input hebben wij destijds verzameld en hebben we met u per mail gedeeld. Naast de input die we van jullie hebben ontvangen zien we een optimalisatie in de locatie van de bijzondere woonvormen. De bijzondere woonvormen zijn in de inrichting thans in het westen van het plangebied opgenomen. In de optimalisatie is de locatie aan het begin van het park voor ogen. Hierdoor kan er gebruik worden gemaakt van de huidige wegenstructuur en zal er in mindere mate uitbreiding van het nutstracé benodigd zijn. Dit sluit aan bij input vanuit de bewonersavond maar dienen nog wel nader met gemeente en provincie te worden afgestemd.

Deze punten zullen gezamenlijk worden bekeken en worden verwerkt in een nieuw inrichtingsplan. In een volgende bijeenkomst zal deze met u worden gedeeld.

Streefplanning

Op basis van de huidige stand van zaken en afstemming met de gemeente omtrent de ruimtelijke procedure komt de streefplanning er als volgt uit te zien. Haalbaarheid is afhankelijk van capaciteit van de gemeente en duidelijkheid omtrent de ingangsdatum van de Omgevingswet.

Heden – jan ’23:              Optimaliseren/ aanpassen inrichtingsplan + onderbouwing vanuit flora/
fauna en stedenbouwkundige opzet

Uiterlijk 1 feb ’23:           Terugkoppeling gemeente op concept/ dummy bestemmingsplan

Feb ’23:                              Besluit opzet: bestemmingsplan of (pilot) omgevingsplan

Mrt/ april ’23:                  Opmaak plan + verwerken reacties gemeente en vooroverleg partners

Mei ’23:                             Collegebesluit ontwerp plan + AOK

Juni/ juli ’23:                     Ter inzage legging ontwerp plan

Sept/ okt ’23:                   Beoordeling zienswijzen/  + opmaak definitief bestemmingsplan/    omgevingsplan

Nov ’23:                             Vaststelling bestemmingsplan/ omgevingsplan + ter inzage legging

Dec ‘23/ jan ’24:               Bestemmingsplan/ omgevingsplan onherroepelijk

Volgende bijeenkomst

In het begin van 2023 willen wij u weer een bijeenkomst organiseren en u verder op de hoogte brengen van de stand van zaken en gezamenlijk de volgende stappen maken met betrekking tot het  inrichtingsplan. Daarnaast zullen we mogelijk verder in gaan op het juridische gedeelte voor het toekomstige beheersvereniging. In januari zullen wij u benaderen voor een nieuwe bijeenkomst, welke dan in februari/ maart zal plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Namens JFG Real Estate – Jeroen Luykx & Jeannette Bezemer

Namens Zwartven – Paul van Baardewijk