Zwartven Logo
zwartven header
Nieuwsbrief juni 2021

Juni 2021,


Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling
van park Zwartven. Op 21 juni jl. is er weer een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (met daarin
o.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde). We hebben hierbij gesproken over de huisvestingstermijn van de arbeidsmigranten en de stand van zaken m.b.t. de toekomstplannen.
Deze nieuwsbrief vat de inhoud van de bijeenkomst samen.
Huisvesting arbeidsmigranten

Op 15 juni heeft het college besloten de termijn huisvesting arbeidsmigranten toe te staan tot 1
januari 2023. Een verlenging van de huisvestingstermijn wordt allereerst acceptabel geacht omdat er voldoende voortgang wordt geboekt op het traject. Nadat het college op 6 april 2021 een positief principebesluit
heeft genomen, heeft de initiatiefnemer opdracht gegeven voor de benodigde onderzoeken die
uitgevoerd moeten worden ten behoeve van het op te stellen omgevingsplan. Tevens heeft initiatiefnemer
een globale planning opgesteld voor de te lopen procedure. Met deze ambitieuze planning toont initiatiefnemer aan voortvarend aan de slag te zijn. Ten tweede biedt verlenging initiatiefnemer duidelijkheid en voldoende tijd voor concretere planvorming. Door het vertrouwen in de voortgang en het willen bieden van duidelijkheid, is er voor gekozen om de termijn met een langere periode dan 6 maanden te verlengen (wat tot
dusver het geval was). Bij de klankbordgroep heersen vragen over de haalbaarheid van de planning en
daarmee de vraag of de termijn van de huisvesting van de arbeidsmigranten mogelijk nog langer zal worden
verlengd na 1 januari 2023. Dit wordt op een later moment bekeken en hangt af van de voortgang op dat
moment.


Stand van zaken toekomstplannen
Momenteel is de initiatiefnemer bezig met onderzoeken die nodig zijn ten behoeve van het op te stellen omgevingsplan. Zo vindt er een flora/fauna-onderzoek plaats, wordt er gewerkt aan een eerste opzet voor een
globaal inrichtingsplan en worden de natuurinrichting en doelgroepen voor de bijzondere woonvorm nader
bekeken. Naar verwachting is deze maand een concept gereed, dat besproken zal worden met de gemeente Ook zullen er nog vervolgonderzoeken uitgevoerd moeten worden op het gebied van o.a. stikstof,
geluid, parkeren, etc. De planning van de initiatiefnemer is om omstreeks september deze vervolgonderzoeken afgerond te hebben waarna deze verwerkt worden in een pre–omgevingsplan en er nadere afstemming zal plaatsvinden met de omgeving en stake- en shareholders. De haalbaarheid van de totale planning,
welke in de vorige nieuwsbrief was opgenomen, is echter mede afhankelijk van externe factoren/partijen zoals de hoeveelheid zienswijzen die worden ingediend, de snelheid van behandeling bij gemeente en provincie en de nadere inrichting van de natuurteruggave. Naar verwachting is er eind dit jaar een duidelijker beeld
over de haalbaarheid van de plannen en planning.


Communicatie
Tijdens de klankbordgroep wordt wederom benadrukt dat is afgesproken dat de communicatie hierover
plaatsvindt via deze nieuwsbrief. Hiertoe beschikt een ieder over eenduidige informatie. De klankbordgroep
benadrukt het belang van transparantie en de behoefte aan een snelle verspreiding van de nieuwsbrief na
het plaatsvinden van het overleg. Afgesproken wordt dat deze binnen een week wordt gedeeld.
Overige

 • Tijdens de klankbordgroep kwam ter sprake dat de Vve niet actief is en niet iedereen vertegenwoordigt. Jeroen Luykx heeft aangegeven dat hier thans naar wordt gekeken (o.a. de juridische status
  van de Vve en de toekomstplannen hiervoor) en tijdens het volgende klankbordoverleg hierop terug
  te komen.
 • Daarnaast is naar voren gekomen dat er onduidelijkheid heerst over de woningen in de zuidelijke
  rand van het Zwartven. De gemeente heeft toegelicht dat in het principebesluit aan de initiatiefnemer, ten behoeve van de natuurteruggave, is gevraagd de mogelijkheden tot saneren hiervan te onderzoeken.
 • Tot slot is er behoefte aan een update over het campinggedeelte van het park. Afgesproken is dat
  Paul van Baardewijk tijdens de volgende klankbordsessie een update hierover geeft. Opnieuw wordt
  benadrukt dat het campinggedeelte zal verdwijnen. Huidige (illegale) bewoners dienen zelf op zoek
  te gaan naar een nieuwe woonplek, maar in uitzonderlijke gevallen zal de gemeente hierbij begeleiding bieden.

  Vervolg
  In september wordt een volgend overleg met de klankbordgroep gepland, indien hiervoor voldoende agendapunten zijn. Heb je voor die tijd vragen over de stand van zaken of over de toekomstplannen, dan kun je
  hiermee terecht bij Jeroen Luykx. Indien hij van mening is dat de gemeente de vraag beter kan beantwoorden, zal hij de vraag met de gemeente delen.