Zwartven Logo
zwartven header
Nieuwsbrief september 2022

September 2022,

Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van het park Zwartven.

Planning & van bestemmingsplan naar omgevingsplan
De planning zoals eerder gecommuniceerd op de informatieve website www.zwartven-hoogemierde.nl en op de gemeentelijke website is niet meer actueel. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Door de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2023 is er voor de planologische procedure vanaf deze datum een omgevingsplan nodig in plaats van een bestemmingsplan. Vanwege de onduidelijkheid bij gemeenten en adviesbureaus over onder andere de ingangsdatum en hoe een omgevingsplan eruit moet komen te zien, loopt de planning helaas vertraging op. Capaciteit van gemeente is ook benoemd. Onder andere met betrekking tot de beoordeling van het concept bestemmingsplan. Wanneer er meer duidelijkheid passen we de planning aan.

Collectieve woonvormen

Jeroen licht toe dat er twee partijen zijn, namelijk Buurnatuur en Erfdelen de Kempen, waarmee zij in gesprek zijn voor de collectieve woonvormen. Het gesprek met Buurnatuur zit in een serieus stadium waarbij er een partij is gevonden die de woningen wil realiseren, financieren en optreden als verhuurder. De corporatie WSZ waar eerder gesprekken mee zijn gevoerd, is afgehaakt. Een combinatie van de partijen kan ook een mogelijkheid zijn en passend bij het aantal bijzondere woonvormen.

Nutspartijen
Jeroen geeft aan dat er op dit moment gekeken wordt wat de staat van infrastructuur omtrent  gas, water en riool op het park is. Het doel is de conditie hiervan te beoordelen en het in kaart brengen van de situering om te komen tot een plan voor de toekomst. Vragen die er spelen, is er een nieuw netwerk nodig, wat is  de rol van gas in bestaande woningen en kunnen deze woningen verduurzaamd worden? De gesprekken met de nutspartijen lijken de goede kant op te gaan. Samen met de brandweer wordt er ook gekeken naar de brandpunten.

Bewonersavonden

Begin oktober worden o.a. de stand van zaken met betrekking tot het nutstrace en de ontwikkelingen daaromtrent nader toegelicht tijdens een informatieavond. Andere zaken die ook aan de orde komen zijn inrichting openbare ruimte, wel/geen slagboom, parkeren,  mandeligheid percelen en beoogde planning.

Huidige bewoners en recreanten

Naast hetgeen is opgenomen in de nieuwsbrief stelt Paul het op prijs als in het vervolg direct met hem wordt geschakeld als er knelpunten zijn of dreigen te ontstaan en zeker niet te wachten tot overlegmomenten of bijeenkomsten. Tijdens het overleg werd verondersteld dat Paul op de hoogte zou zijn of een rol zou hebben in de stelling van campingbewoners dat zij recht zouden hebben op een overbrugging. Dat bleek niet het geval en het geluid bleek uit een andere hoek te komen. Paul heeft hierover overleg gehad met de betreffende persoon en het bestuur van de stichting i.o. Buurnatuur. 11 oktober vindt er een persoonlijk gesprek plaats tussen beide partijen en Paul. Als algemene waarschuwing wordt gesteld dat als er geruchten rondgaan omtrent het in twijfel trekken van de sluitingsdatum, men voorzichtig moet zijn met de interpretatie daarvan. 31 december 2022 is en blijft de deadline, het consequent uitdragen hiervan is cruciaal.

Wat verder ter tafel komt
 - Veranderende rol van de gemeente bij het in behandeling nemen van bestemmingsplan. Van faciliterend naar toetsend.

- Daaraan gerelateerd willen we de leden van de klankbordgroep hartelijk bedanken voor hun inzet, inbreng en tijd gedurende de afgelopen periode.

- Er is behoefte vanuit de dorpsraad om op de hoogte te blijven van de herontwikkeling van het Zwartven nu dit het laatste overleg van de klankbordgroep is.

- Jeroen geeft aan eind dit jaar, zodra de planning helder is,  een omgevingsdialoog te organiseren voor omwonenden/ perceeleigenaren van de locatie, de dorpsraad ontvangt hiervan ook een uitnodiging.

- Het internetadres van de informatieve website over het Zwartven (incl laatste ontwikkelingen is www.zwartven-hoogemierde.nl.