Zwartven Logo
zwartven header
Planning

De gemeente Reusel-de Mierden heeft besloten medewerking te verlenen aan de benodigde ruimtelijke procedures om de herontwikkeling van het recreatiepark Zwartven mogelijk te maken. Naar aanleiding hiervan worden diverse bestemmingsplanonderzoeken uitgevoerd en vervolgstappen genomen. Onderstaand treft u de streefplanning aan van de diverse onderzoeken en vervolgstappen.

Mei - juli '23
Opmaak bestemmingsplan + verwerken reacties gemeente en vooroverleg partners
Aug - sept '23
Collegebesluit ontwerp bestemmingsplan + anterieure overeenkomst
Sept - okt '23
Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan
Nov - dec '23
Beoordeling zienswijzen + definitief maken bestemmingsplan
Dec '23 - begin '24
Vaststelling bestemmingsplan + terinzagelegging
Voorjaar '24
Bestemmingsplan onherroepelijk