Zwartven Logo
zwartven header
Principebesluit gemeente

Op 6 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een principebesluit genomen over het ingediende principeverzoek van de initiatiefnemer. Het college heeft besloten om:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde naar gedeeltelijk een ecologische woonbestemming en circa 75% van het terrein om te vormen naar een natuurbestemming, onder de voorwaarde dat:
  a. Initiatiefnemer een beeldkwaliteitsplan laat opstellen voor het totale gebied;
  b. De bebouwing van de bestaande voorzieningen wordt gesloopt;
  c. Er maximaal 11 vrijstaande woningen worden toegevoegd;
  d. Er maximaal 15 bijzondere woonvormen worden toegevoegd;
  e. Het totale woningbouwprogramma (de nieuw toe te voegen woningen) wordt getoetst aan de
  norm 40% sociale woningbouw.
  f. Circa 75% van het terrein overgaat naar een natuurorganisatie ten behoeve van uitbreiding van de natuur;
  g. De initiatiefnemer aan kan tonen dat de ontwikkeling in balans is op het gebied van rood (toevoegen woningen) versus groen (natuur/ ecologische waarden);
  h. De initiatiefnemer aan kan tonen dat de ontwikkeling milieu planologisch mogelijk is;
  En hiervoor:
 2. De ontwikkeling mogelijk te maken via een door of namens de initiatiefnemer op te stellen bestemmingsplan of bestemmingsplan met verbrede reikwijdte;
 3. Een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer aan te gaan voordat we de bestemmingsplanprocedure starten.

Het collegebesluit is positief ontvangen door de initiatiefnemer. Ook de aandachtpunten zijn in lijn met de
eerdere besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen initiatiefnemer, gemeente en provincie.